19 C
Trogir
Petak, 1 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTITROGIRTZ TROGIR: JAVNI POZIV za izbor organizatora STREET FOOD FESTIVALA

TZ TROGIR: JAVNI POZIV za izbor organizatora STREET FOOD FESTIVALA

Temeljem Sporazuma o organizaciji STREET FOOD FESTIVALA sklopljenog između Grada Trogira i Turističke zajednice, programa rada TZG Trogira za 2023. te poticanja razvoja ponude događanja u destinaciji u pred sezonskom razdoblju TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA TROGIRA Objavljuje JAVNI POZIV za izbor organizatora STREET FOOD FESTIVALA za period 19. do 29. svibnja 2023.

I. Na Javnom pozivu za izbor organizatora Street food festivala mogu sudjelovati pravne i fizike osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog Javnog poziva.

II. Street food festival održat će se na platou iza kule Kamerlengo od 19. do 29. svibnja 2023.

III. Organizator je dužan osigurati:

  • kvalitetnu i raznoliku gastronomsku ponudu više pravnih ili fizičkih osoba koje se bave ugostiteljskom djelatnosti,
  • svakodnevno kvalitetan glazbeni i zabavni program, sa najmanje 5 koncerata za vrijeme održavanja Festivala, pribor od višekratne perive plastike ili razgradivih materijala sve dane trajanja manifestacije,
  • obaviti sve ostale potrebne radnje za tehnički ispravno, sigurno i legalno održavanje manifestacije,
  • pravovremeno unaprijed obavijestiti Turističku zajednicu i Grad Trogir o osobi koja obavlja poslova privatne zaštite na javnim površinama od pravne osobe, obrtnika ili unutarnje čuvarske službe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne (tjelesne ili tehničke) zaštite radi prethodnog ishođenja odobrenja za obavljanje tih poslova od strane nadležne policijske uprave.

IV. Turistička zajednica grada Trogira će osigurati natkrivenu binu s kupolom, te 5 ugostiteljskih kućica i priključak struje.

V. Naknada za troškove Turističke zajednice: Ponuditelji su dužni na ime dijela troškova za organizaciju uplatiti iznos od 1.500,00 EURA na račun Turističke zajednice Grada Trogira 1BAN: HR9024070001100415224, MODEL: HRO0, POZIV NA BROJ: datum uplate (npr. 20022023 za uplatu na datum 20.02.2023.) Dokaz o uplati priložiti uz ponudu. Uplaćena naknada se koristi za podmirenja dijela nastalih troškova za organizaciju Turističke zajednice, te se ista ne vraća osim u slučaju da isti nisu ni nastali.

VI. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora: Ponuditelji su uz ponudu dužni dati na ime jamstva za uredno izvršenje ugovora bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 EUR, radi pokrića svih aktivnosti, zakašnjenja, pasivnosti, njegovog jednostranog raskida ugovora, nastajanja štete zbog kašnjenja ili drugog razloga.

VII. O odabiru organizatora će odlučiti bodovanjem povjerenstvo od 3 člana. Ponuda može ostvariti maksimalno 100 bodova po sljedećim kriterijima: maksimalno do 50 bodova za zabavni program, maksimalno do 30 bodova za gastronomsku ponudu, maksimalno do 15 bodova za prethodno iskustvo u organizaciji manifestacija te maksimalno do 5 bodova za lokalnog ponuditelja.

VIIl. Odabrani organizator ima mogućnost davanja kućica u podzakup fizičkim i pravnim osobama koje se bave ugostiteljskom djelatnošću po cijeni od maksimalno 3.000 EUR + PDV.

IX. Odabrani podzakupnici odnosno osobe koje će u sklopu festivala pružati ugostiteljske usluge su dužni svoju djelatnost uskladiti s pozitivnim zakonskim propisima RH, osigurati poštivanje higijensko-tehničkih uvjeta i ishodovane prethodne sanitarne suglasnost te ostalih suglasnosti nadležnih tijela ukoliko je potrebno za obavljanje djelatnosti te poštivati propise o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije. U slučaju da inspekcijski ili neki drugi nadzor nadležnih tijela utvrdi nepravilnosti u poslovanju sudionika, Turistička zajednica grada Trogira i Grad Trogir ne snosi nikakvu odgovornost za isto.

X. Organizator će u smislu odredbe članka 12. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15., 121/16. 99/18., 25/19, 98/19., 32/20., 42/20., 126/21.) podnijeti Gradu Trogiru zahtjev za odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u sklopu festivala s popisom subjekata koji će obavljati istu djelatnost.

XI. Radno vrijeme se određuje do 01.00 sat, a upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja te izvođenje glazbe na prostorima iz stavka 1. ovog članka dopuštena je do 01.00 sati.

XII. Ponuda mora sadržavati sljedeće: detaljan opis gastro i zabavnog programa Festivala iz kojeg je razvidno kako će se Festival odvijati, plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti, poslovne reference, odnosno popis značajnih poslova organizacije manifestacija u posljednjih 5 godina, presliku izvatka iz sudskog ili drugog nadležnog registra ne starijeg od 30 dana od objave Javnog poziva. Potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza ili obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Trogiru ili Turističkoj zajednici grada Trogira.

 XIII. Ponude s pripadajućom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici i s naznakom ,,NE OTVARAJ PONUDA ZA IZBOR ORGANIZATORA STREET FOOD FESTIVALA U TROGIRU OD 19. DO 29. SVIBNJA 2023.” osobno u Turističkoj zajednici grada Trogira, Trg lvana Pavla ll/1, 21 220 Trogir ili putem pošte preporučenom pošiljkom.

XIV. Rok za podnošenje ponude je 15.3.2023. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

XV. Turistička zajednica grada Trogira obvezuje se odluku donijeti primjerenom roku.

XVI. Turistička zajednica zadržava pravo ne izvršiti izbor bilo koje od pristiglih ponuda.

XVII. Turistička zajednica će sa odabranim organizatorom sklopiti Ugovor o organizaciji manifestacije i korištenja predmetne površine, kojim će detaljnije regulirati svoja međusobna prava i obveze u skladu s uvjetima Javnog poziva i u skladu s ciljem organizacije manifestacije.

XVIl. Sve dodatne informacije o sudjelovanju na Javnom pozivu ponuditelji mogu dobiti na email info@visittrogir.hr.

XIX. Datum objave javnog poziva: 20.02.2023.

1220f0_fc2302a0815747ab94928a6f6244ebd8.pdf (visittrogir.hr)

Foto: Franko Kelam

ZADNJE OBJAVE