7 C
Trogir
Subota, 9 prosinca, 2023
NaslovnicaVIJESTIObavijest o objavljenim natječajima Općine Okrug

Obavijest o objavljenim natječajima Općine Okrug

Općinski načelnik Općine Okrug objavljuje tri JAVNA NATJEČAJA. Radi se o JAVNIM NATJEČAJIMA za financiranje programa/projekata udruga na području zdravstvene i socijalne skrbi te ostalih javnih potreba u 2020., zatim za financiranje godišnjih programa udruga u kulturi za 2020. te za financiranje programa/projekta udruga u sportu za 2020. godinu.

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUGA NA PODRUČJU ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE SKRBI TE OSTALIH JAVNIH POTREBA OPĆINE OKRUG U 2020. GODINI

 1. U Proračunu Općine Okrug za 2020. godinu  osigurana su sredstva za financijsku potporu programima udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području zdravstvene i socijalne skrbi te ostalih javnih potreba definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti:

–  unapređenja zdravlja i prevencije bolesti, 

– programi/projekti socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje i kvalitete života osoba s invaliditetom, 

– programi/projekti zdravstvene i socijalne zaštite osoba starije dobi, 

– očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata. 

2. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Okrug za sufinanciranje programa na području zdravstva, socijalne skrbi i ostalih javnih potrebe u 2020. godine, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 150.000,00 kn

3. Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Okrug, čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika općine Okrug na području zdravstvene i socijalne skrbi te ostalih javnih potrebe, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

4. Udruge koje se javljaju na ovaj javni natječaj moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr zajedno s objavom Natječaja.

5. Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr.

6. Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Počinje teći od  dana objave odnosno od 03. siječnja i traje do 02. veljače 2020. godine.

7. Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku, izvorniku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA OKRUG Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti

Bana Jelačića 17. 21 223 Okrug Gornji.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni poziv za financiranje programa/projekata  udruga na području zdravstvene, socijalne skrbi i ostalih javnih potreba u  2020 .godini – Ne otvaraj“

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE GODIŠNJIH  PROGRAMA UDRUGA U KULTURI OPĆINE OKRUG ZA 2020. GODINU

1. U proračunu Općine Okrug za 2020. g. osigurana su sredstva za financijsku potporu programa u kulturi definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti:

-galerijska/likovna djelatnost, 

-kulturno-umjetnički amaterizam,

-manifestacije u kulturi.

2. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Okrug za sufinanciranje programa, odnosno iznos koji će se temeljem ovoga natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 370.000,00 kn.

3. Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Okrug, čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika općine Okrug u području kulture, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr zajedno s objavom natječaja.

4. Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr.

5. Rok za podnošenje prijava traje 30 dana od dana objave na oglasnoj ploči, web stranici Općine Okrug.

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA OKRUG Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti Bana Jelačića 17. 21 223 Okrug Gornji.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni poziv za financiranje programa udruga na području kulture za 2020. godinu – Ne otvaraj“.

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKTA UDRUGA U SPORTU ZA 2020. GODINU

1. U Proračunu Općine Okrug za 2020. godinu osigurana su sredstva za financijsku 

potporu programima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti:

– provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,

– djelovanje sportskih udruga,

– sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja,

– sportsko – rekreacijske aktivnosti građana,

– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u Proračunu Općine Okrug za sufinanciranje programa u području sporta u 2020. godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu je 405.000,00 kn, od kojeg iznosa 

 – 355.000,00 kuna za projekte i programe udruga čije sjedište je na području Općine Okrug,  

 – 50.000,00 kuna za projekte i programe udruga čije sjedište je izvan područja Općine Okrug. 

2. Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Okrug u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje. Udruge čije sjedište nije na području Općine Okrug mogu se prijaviti za programe i projekte ako se istima  potiče suradnja sa udrugama Općine Okrug odnosno ako su njihovi programi i projekti od interesa  za Općinu Okrug.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni natječaj moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr zajedno s objavom Natječaja.

3. Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr.

4. Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Počinje teći od  dana objave odnosno od 03. siječnja i traje do 02. veljače 2020. godine.

5. Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku, izvorniku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu:

OPĆINA OKRUG Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti 

Bana Jelačića 17. 21 223 Okrug Gornji.

Na vanjskom dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:

„Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga u sportu za 2020. – Ne otvaraj“

 

ZADNJE OBJAVE