19 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRTZ GRADA TROGIRA OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA IZBOR ORGANIZATORA STREETFOOD FESTIVALA

TZ GRADA TROGIRA OBJAVLJUJE JAVNI POZIV ZA IZBOR ORGANIZATORA STREETFOOD FESTIVALA

I. Na Javnom pozivu za izbor organizatora Streetfood festivala mogu sudjelovati pravne i fizičke osobe koje prema svojoj registriranoj djelatnosti mogu organizirati manifestaciju koja je predmet ovog Javnog poziva.

II. Streetfood festival (u nastavku teksta: Festival) održat će se na platou iza kule Kamerlengo od 20. do 29. svibnja 2022.

III. Organizator je dužan osigurati: – kvalitetnu i raznoliku gastronomsku ponudu vise pravnih i fizičkih osoba koje se bave ugostiteljskom djelatnošću,

– svakodnevno kvalitetan glazbeni i zabavni program, sa najmanje 5 koncerata za vrijeme održavanja Festivala,

– pribor od višekratne perive plastike iii razgradivih materijala sve dane trajanja manifestacije,

– obaviti sve ostale potrebne radnje za tehnički ispravno, sigurno i legalno održavanje manifestacije,

– pravovremeno unaprijed obavijestiti Turističku zajednicu i Grad Trogir o planiranju obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama od pravne osobe, obrtnika i unutarnje čuvarske službe koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne (tjelesne i/ili tehničke) zaštite radi prethodnog ishođenja odobrenja za obavljanje tih poslova od strane nadležne policijske uprave (cl. 4. Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama (NN 036/2012)).

IV. Turistička zajednica grada Trogira će osigurati natkrivenu binu s kupolom, 4-6 ugostiteljskih kućica i priključak struje.

V. Naknada za troškove Turističke zajednice Ponuditelji su dužni na ime troškova za organizaciju uplatiti iznos od 5.000,00 kn (pet tisuća kuna) na račun Turističke zajednice grada Trogira IBAN: HR 9024070001100415224, MODEL: HR 00, POZIV NA BROJ: 27012022 Dokaz o uplati priložiti uz ponudu. Uplaćena naknada se koristi za podmirenja nastalih troškova za organizaciju Turističke zajednice, te se ista ne vraća osim u slučaju da isti nisu ni nastali.

VI. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora Ponuditelji su uz ponudu dužni dati na ime jamstva za uredno izvršenje ugovora bjanko zadužnicu na iznos do 50.000,00 kuna, radi pokrića svih aktivnosti, zakašnjenja, pasivnosti, njegovog jednostranog raskida ugovora, nastajanja štete zbog kašnjenja iii drugog razloga.

VII. 0 odabiru organizatora će odlučiti bodovanjem povjerenstvo od 3 člana. Ponuda maze ostvariti maksimalno 100 bod ova po sljedećim kriterijima:

– maksimalno do 50 bodova za zabavni program,

– maksimalno do 35 bodova za gastronomsku ponudu,

– maksimalno do 15 bodova za prethodno iskustvo u organizaciji manifestacija,

– te maksimalno do 5 bodova za lokalnog ponuditelja (iz grada Trogira).

VIII. Odabrani organizator ima mogućnost davanja kućica u podzakup fizičkim i pravnim osobama koje se bave ugostiteljskom djelatnošću po cijeni od maksimalno 20.000,00 kuna + PDV.

IX. Ponuda mora sadržavati sljedeće:

– detaljan opis gastro i zabavnog programa Festivala iz kojeg je razvidno kako će se Festival odvijati,

– plan medijske kampanje i promidžbenih aktivnosti, poslovne reference, odnosno popis značajnih poslova organizacije manifestacija u posljednjih 5 godina,

– presliku izvatka iz sudskog iii drugog nadležnog registra ne starijeg od 30 dana od objave Javnog poziva (ponuditelj mora biti registriran za djelatnosti iz Poziva),

– potvrdu Porezne uprave, ne stariju od 30 dana, kojom se dokazuje da ponuditelj nema dospjelih poreznih obveza iii obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– ponuditelj ne smije imati nepodmireno dospjelo dugovanje prema Gradu Trogiru (provjera se vrsi uvidom u sudski i drugi nadležni registar) i Turističkoj zajednici grada Trogira (provjera se vrsi u sustavu E-visitor, samo ako je ponuditelj obveznik plaćanja boravišne pristojbe).

X. Ponude s pripadajućom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici i s naznakom ,,NE OTVARAJ – PONUDA ZA IZBOR ORGANIZATORA STREETFOOD FESTIVALA U TROGIRU OD 20. DO 29. SVIBNJA 2022.” osobno u Turističkoj zajednici grada Trogira, Trg Ivana Pavla 11/1, 21 220 Trogir iii putem paste preporučenom pošiljkom.

XI. Rok za podnošenje ponude je 15.02.2022. godine. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzeti u razmatranje.

XII. Turistička zajednica grada Trogira obvezuje se odluku donijeti u primjerenom roku.

XIII. Turistička zajednica zadržava pravo ne izvršiti izbor bilo koje od pristiglih ponuda.

XIV. Turistička zajednica će sa odabranim organizatorom sklopiti Ugovor o organizaciji manifestacije i korištenja predmetne površine, kojim će detaljnije regulirati svoja međusobna prava i obveze u skladu s uvjetima Javnog poziva i u skladu s ciljem organizacije manifestacije.

XV. Turistička zajednica zadržava pravo poništiti ovaj Javni poziv i otkazati manifestaciju ukoliko situacija sa pandemijom korona virusa COVID – 19 ne bude povoljna iii uslijed drugih izvanrednih okolnosti.

XVI. Sve dodatne informacije o sudjelovanju na Javnom pozivu ponuditelji mogu dobiti na email: info@visittrogir.hr. XVII. Datum objave javnog poziva: 27.01.2022.

ZADNJE OBJAVE