21 C
Trogir
NaslovnicaDOGAĐAJIOpćina Okrug raspisuje natječaj za financiranje programa udruga u sportu

Općina Okrug raspisuje natječaj za financiranje programa udruga u sportu

Načelnik Općine Okrug objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA UDRUGA U SPORTU ZA 2018.GODINU. 

U proračunu Općine Okrug za 2018 godinu  osigurana su sredstva za financijsku potporu programima sportskih udruga namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Okrug, a obuhvaćaju aktivnosti:

– provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži;

– djelovanje sportskih udruga;

– sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja;

– sportsko – rekreacijske aktivnosti građana;

– sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s posebnim potrebama.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Okrug za sufinanciranje programa u području sporta u 2018.godini, odnosno iznos koji će se temeljem ovog natječaja moći dodijeliti sportskim udrugama (klubovima) za provedbu programa u sportu je 430.000,00 kn.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Okrug kao i one udruge koje provode aktivnosti od interesa za Općinu Okrug, čiji su ciljevi i djelatnosti usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Okrug u području sporta, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti nadležni upravni odjel Općine Okrug ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni natječaj moraju biti upisane u Registru udruga, moraju biti upisane u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Općine Okrug www.okrug.hr zajedno s objavom Natječaja.

Prijave se podnose na posebnim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog natječaja te se nalaze na službenim stranicama Općine Okrug www.okrug.hr.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana. Počinje teći od  dana objave odnosno od  08.ožujka 2018. godine i traje do zaključno sa 07. travnja 2018.g. 

Prijavnice s odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku, izvorniku u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučeno poštom na adresu: OPĆINA OKRUG, Upravni odjel za lokalnu i opću upravu, prostorno uređenje i društvene djelatnosti Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji.

ZADNJE OBJAVE