37 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTINATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA NA PODRUČJU...

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE KIOSKA NA PODRUČJU OPĆINE OKRUG

1/ Raspisuje se natječaj za davanje u zakup javne površine na području Općine Okrug, u svrhu postavljanja kioska za tiskovine i duhanske proizvode na vrijeme od 4 (slovima: četiri) godine.

2/ Natječaj za davanje javne površine u zakup odnosi se na lokaciju:- u Okrugu Gornjem, Centar mjesta (u dvorištu ispred zgrade Općine), na dijelu čest. zem. 438/1 K.O. Okrug, zona I., površina zakupa 20 m2 za postavljanje 1 kioska do 12 m2, namijenjenog za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda (samo tipizirani kiosci prilagođeni namjeni, lokaciji i ambijentu).

3/ Početna cijena zakupnine za javnu površinu u Okrugu Gornjem iznosi 104,00 kn (slovima: stočetirikune) po m2 mjesečno.Tijekom zakupa, zakupnina za korištenje javne površine se plaća do 5-og u mjesecu za tekući mjesec. U slučaju da zakupac ne plati zakupninu do utvrđenog roka, cijena zakupa u ugovoru povećava se za 50% za taj mjesec.

4/ Natjecatelji su dužni na ime jamčevine uplatiti iznos od 624,00 kn (slovima: šestodvadesetčetirikune), što je šesterostruki iznos početne cijene zakupa, na račun broj HR4323900011858800009, kod HRVATSKE POŠTANSKE BANKE d.d. Zagreb u korist proračuna Općine Okrug, model i poziv na broj HR 24 7706 – OIB, svrha uplate – jamčevina za javnu površinu.

5/ Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave Natječaja na oglasnoj ploči Općine Okrug i web stranici Općine Okrug.

6/ Ponude se šalju u pismenom obliku preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: OPĆINA OKRUG, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji, s naznakom „ZA NATJEČAJ – JAVNA POVRŠINA“

7/ Ponuda mora sadržavati:- ime i prezime ili naziv ponuditelja- adresu ponuditelja- iznos cijene zakupa koja se nudi za predmetnu lokaciju.

8/ Uz pismenu ponudu sudionici natječaja dužni su priložiti i:- izvod iz registra nadležnog tijela o upisu i registraciji djelatnosti koja je predmet zakupa (ne stariji od 15 dana)- dokaz o uplati jamčevine- potvrdu o podmirenju općinskih naknadaUkoliko ponuditelj ima sjedište ili prebivalište na području Općine Okrug u ponudi se treba pozvati ili priložiti dokaze o takvim činjenicama, isto tako ukoliko je ponuditelj nezaposlena osoba, o navedenom treba priložiti dokaz.

9/ Osobe koje imaju bilo kakav dug prema Općini Okrug (zakupnine svih vrsta, komunalna naknada, komunalni doprinos, naknade za priključke itd.) ne mogu sudjelovati na ovom natječaju dok isti ne podmire.

10/ Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

11/ O rezultatima izbora svi sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

12/ Izabrani natjecatelj dužan je sklopiti ugovor o zakupu s Općinom Okrug po uvjetima iz ovog natječaja u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru, u protivnom će se smatrati da je isti odustao od ponude čime gubi pravo na povrat jamčevine.

13/ Općina Okrug zadržava pravo za poništenje natječaja bez posebnog obrazloženja.

14/ Sve ostale informacije i eventualne upute mogu se dobiti putem telefona broj 021/796-962 ili putem elektroničke pošte na adresu lokalna.samouprava@okrug.hr

Zadnji dan roka za podnošenje prijava je 07. prosinac 2021. godine.

ZADNJE OBJAVE