21 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTITROGIRJavni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane...

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira

Gradonačelnik Grada Trogira objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Trogira radi utvrđivanja Liste reda prvenstva 

I. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz Programa POS-a na području Grada Trogira, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (N/N 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 – u daljnjem tekstu: Zakon). 

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Trogira imaju svi građani/državljani Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište na području Grada Trogira u trenutku podnošenja zahtjeva za kupnju stana. 

II. Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Grada Trogira na adresi Put muline 2., u Trogiru ili na WEB stranici Grada Trogira www.trogir.hr. 

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti: 

1) domovnicu ili presliku osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva. 

2) rodni list ili vjenčani list – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva). 

3) uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). 

4) izjavu o postojanju izvanbračne zajednice, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika/ce, dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka i ovjerena od strane javnog bilježnika.

5) uvjerenje nadležnog Ureda za katastar i geodetske poslove o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). 

6) potvrda Zemljišno – knjižnog odjela nadležnog Općinskog suda o neposjedovanju nekretnina prema mjestu prebivališta za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). 

7) javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, te da na području Republike Hrvatske nemaju u vlasništvu/suvlasništvu građevinsko zemljište na kojem je važećim dokumentima prostornog uređenja dozvoljena izgradnja stambene građevine na području gdje se građevinsko zemljište nalazi, i isto nisu otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi unatrag 1 (jedne) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke, te niti su otkupili stan temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, te isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju. 

8) potvrdu Grada Trogira, da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju dospjelog i nepodmirenog dugovanja prema Gradu Trogiru, (ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). 

9) dokaz stambenog statusa: 

– ugovor o najmu stana sa zaštićenom najamninom, 

– ugovor o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva), 

– izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 

– e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva/suvlasništva na području Republike Hrvatske neodgovarajućeg stana, kuće ili građevinskog zemljišta uz obvezatno naznačenu ukupnu površinu stana, kuće ili građevinskog zemljišta u vlasništvu, ukoliko je isto vidljivo iz vlasničkog lista ili izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o neodgovarajućoj površini stana, kuće na području Republike Hrvatske koje je vlasnik/suvlasnik odnosno neodgovarajućeg građevinskog zemljišta na području Republike Hrvatske kojeg je vlasnik/suvlasnik podnositelj zahtjeva ovjereno kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 

10) odgovarajući dokaz o prvom stjecanju imovine, odnosno izjava o prvom stjecanju nekretnine dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). 

11) dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma).

12) dokaz o školovanju djece – potvrda/ uvjerenje škole ili visokog učilišta. 

13) rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta – za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta. 

14) potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva. 

15) rješenje nadležnog ministarstva o utvrđenoj skupini i stupnju invaliditeta za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata za podnositelja zahtjeva. 

16) potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva. Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave. 

Podnositelj zahtjeva dužan je na poziv Povjerenstva u roku od 8 (osam) dana od primitka poziva dostaviti izvornike isprava iz stavka 1. ovog članka.

III. Zahtjev za kupnju stana, s traženom dokumentacijom u prilogu, dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno u pisarnicu Grada Trogira ili šalje preporučenom poštom do zaključno 19. prosinca 2019. na adresu: Grad Trogir, Ivana Pavla II br. 1., 21220 Trogir uz naznaku: „Ime, prezime i adresa – Zahtjev za kupnju stana po Programu POS-NE OTVARAJ“. 

IV. Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira br:14/19). 

V. Prijedlog Liste reda prvenstva objavit će se na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Trogira. 

Podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva. 

Prigovor se podnosi Povjerenstvu za utvrđivanje Liste prvenstva za kupnju stana prema Programu društveno poticane stanogradnje na području Grada Trogira u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Trogira, a o osnovanosti prigovora odlučuje Gradonačelnik. 

Konačna lista reda prvenstva se objavljuje na oglasnoj ploči i na WEB stranici Grada Trogira, po donošenju odluke o podnesenim prigovorima. 

 

ZADNJE OBJAVE