32 C
Trogir
NaslovnicaVIJESTIJAVNI POZIV za ostvarivanje prava iz Programa javnih potreba socijalne skrbi i...

JAVNI POZIV za ostvarivanje prava iz Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Okrug – medicinska rehabilitacija u ustanovi ”BIOKOVKA”

Pozivaju se umirovljenici i korisnici prava iz socijalnog programa Općine Okrug sa zdravstvenim tegobama/bolestima za koje postoji potreba medicinske rehabilitacije, zainteresirani da pravo rehabilitacije ostvare u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju ”BIOKOVKA”, Makarska da podnesu zahtjev Općini Okrug radi prava na financiranje troškova za prijevoz i smještaj (puni pansion) u navedenoj ustanovi. Vrijeme planiranog odlaska/boravka je u mjesecu ožujku 2024. godine.

Umirovljenik/korisnik prava iz socijalnog programa može pravo na financiranje aranžmana u ”BIOKOVKI” ostvariti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– prijavljeno prebivalište na području Općine Okrug,

– status umirovljenika/korisnika prava socijalne skrbi,

medicinska dokumentacija o bolestima za koje postoji potreba rehabilitacije.

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji obvezno treba dostaviti slijedeće isprave:

– osobnu iskaznicu (u preslici),

– odrezak od zadnje mirovine/potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka,

–  medicinsku dokumentaciju (nalaz neurologa, fizijatra ili radiološki nalaz u preslici).

Zahtjev s prilozima treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu OPĆINA OKRUG, Bana Jelačića 17, 21 223 Okrug Gornji, s naznakom ”MEDICINSKA REHABILITACIJA U BIOKOVKI – ne otvaraj”.

Rok za dostavu zahtjeva je 02. veljače 2024. godine, pri čemu zahtjev mora stići na općinski protokol u navedenom roku bez obzira na način dostave.

Otvaranje zahtjeva obaviti će povjerenstvo sastavljeno od 3 (tri) člana, koje će zapisnički utvrditi pristigle zahtjeve, da li su uredni u smislu vremena podnošenja i obveznih priloga, utvrditi rang listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i prijedlog Odluke o pravu na financiranje te dostaviti Općinskom načelniku na donošenje.

Ovaj Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Okrug www.okrug.hr.

Obrazac zahtjeva se može preuzeti u prostorijama općinske uprave Općine Okrug svakim radnim danom u vremenu od 8:00 do 11:00 sati te od 12:00 do 13:30 sati ili putem web stranice www.okrug.hr.

Za dodatne informacije ili pomoć za ispunjavanje zahtjeva zainteresirani mogu dobiti/ostvariti u prostorijama općinske uprave Općine Okrug u uredovno radno vrijeme uprave ili putem broja 091 2006 170 te e-pošte: opca.uprava@okrug.hr.

ZADNJE OBJAVE