Trogirski portal - Dnevno svježe vijesti

INFO

Četvrtak, 11 Prosinac 2014 09:54

Holding objavljuje natječaj za zakup kioska i mjesta na ribarnici

Napisao 
Ocijeni sadržaj
(0 glasova)

Trogir Holding objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup kioska na tržnici

I PREDMET NATJEČAJA: zakup kioska br. 38 od 12 m2 zatvorenog i 2 m2 otvorenog  
                                                  prostora  na tržnici u Trogiru

II NAMJENA: trgovina na malo, uslužne djelatnosti

III ROK ZAKUPA:  kiosk se daje  u zakup od  1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

IV POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: cijena zakupa je
                                                                170,00  kuna  po m2 + PDV mjesečno
     
                                                               
Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 17. prosinca  2014. godine u 10 sati bez obzira na način dostave. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu primljene osobno ili preporučeno putem pošte na protokol Trogir Holding-a d. o. o. – Trogir, Put Mulina 2.

Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

V PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:
-  Ime, prezime i adresu ponuđača, odnosno naziv tvrtke sa adresom i imenom odgovorne
   osobe,
2. Presliku obrtnice, odnosno izvadak iz sudskog registra -preslika
3. Navođenje poslovne djelatnosti ( u skladu s utvrđenom namjenom prostora)
4. Ponuđeni iznos zakupnine za prodajno mjesto- ponuđeni iznos zakupnine mora biti
    izražen bez PDV-a 
5. Osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
    obitelji , dokaz kojim dokazuju svoj status - preslika

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora  o zakupu imaju osobe temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14 ) ako udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom sadrži i najviši iznos zakupnine.
Ponude natječatelja koji do sada nisu redovno ispunjavali obveze prema Trogir Holding-u
d. o. o. neće biti prihvaćene.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima mogu se poslati poštom ili dostaviti na protokol soba br.16. na adresu: Trogir Holding d. o .o. Put Mulina 2.. 21 220 Trogir, sa naznakom: „ PONUDA NA NATJEČAJ, ZAKUP KIOSKA br. 38. - NE OTVARATI“.

Odabrani ponuditelj dužan je urediti i opremiti dodijeljeni mu prostor vlastitim sredstvima
i dovesti ga u funkciju, te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje minimalno tehničkih uvjeta.
Natjecatelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, te oni koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.

Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja poziva, zaključiti Ugovor o zakupu i preuzeti dodijeljeni mu prostor, u suprotnom smatrat će se da je
odustao od Ugovora o zakupu.

Trogir Holding d. o. o. pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema natjecatelju.

Natječaj za davanje u zakup mjesta na ribarnici

Osim kioska na tržnici Trogir holding raspisuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup prostora i prodajnih mjesta na ribarnici u Trogiru

I PREDMET NATJEČAJA: zakup prodajnih mjesta na ribarnici od broja 1 do broja 23
                                                  zakup prostora broj 1 u unutarnjem prostoru ribarnice
                                                  (lijeva strana  ribarnice) zatvorene površine od 54, 81 m2
                                                 
Shematski prikaz prodajnih mjesta na ribarnici sastavni je dio javnog natječaja.

II NAMJENA:  prodaja ribe i morskih plodova

III ROK ZAKUPA:  prostori i prodajna mjesta daju se u zakup na rok od 1 godine
                                   od 1. siječnja 2015. godine
                                
IV POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: cijena zakupa za pola prodajnog mjesta je:
                                                                 244,00  kuna  + PDV mjesečno,
      cijena za jedno prodajno mjesto je:
                                                                 368,00 kuna  + PDV mjesečno,
                                                                 cijena zakupa za m2 unutarnjeg dijela ribarnice
                                                                 je 128,00 kuna + PDV-e mjesečno
                                                               
Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 17. prosinca 2014. godine u 10 sati bez obzira na način dostave. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu primljene osobno ili preporučeno putem pošte na protokol Trogir Holding-a d. o. o. – Trogir, Put Mulina 2.

Natječaj se provodi podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim kuvertama.

V PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:
-  Ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno naziv tvrtke sa adresom i imenom odgovorne
   osobe,
2. Presliku obrtnice, odnosno izvadak iz sudskog registra -preslika
3. Navođenje poslovne djelatnosti ( u skladu s utvrđenom namjenom prostora)
4. Ponuđeni iznos zakupnine za prodajno mjesto i (ili) ponuđeni iznos  po m2 za prostor u
    unutrašnjem djelu ribarnice- ponuđeni iznos zakupnine mora biti izražen bez PDV-a 
5. Osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih
    obitelji , dokaz kojim dokazuju svoj status - preslika

Pravo prvenstva na sklapanje Ugovora  o zakupu imaju osobe temeljem članka 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14 ) ako udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom sadrži i najviši iznos zakupnine.
Prednost pri sklapanju Ugovora o zakupu, po najvećoj ponuđenoj cijeni, imaju ponuditelji koji se već nalaze u zakupu i koji uredno ispunjavanju obveze prema Trogir Holding-u d. o. o.

Ponude zakupnika koji do sada nisu redovno ispunjavali obveze prema Trogir Holding-u
d. o. o. neće biti prihvaćene.

Natjecatelji mogu dostaviti ponude za zakup pola prodajnog mjesta na ribarnici do najviše
četiri prodajna mjesta, a u ponudi moraju naznačiti broj prodajnog mjesta ( od broja 1 do broja 23, te broj prostora u unutrašnjem dijelu ribarnice) za koji se natječu.
Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima mogu se poslati poštom ili dostaviti na protokol soba br.16. na adresu: Trogir Holding d. o .o. Put Mulina 2.. 21 220 Trogir, sa naznakom: „ PONUDA NA NATJEČAJ, PRODAJNA MJESTA NA RIBARNICI - NE OTVARATI“.

Natjecatelji čije ponude nisu podnesene u roku i koje su nepotpune, te oni koji ne ispunjavaju uvjete iz natječaja neće se uzeti u razmatranje.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni prostor ili prodajno mjesto.

Odabrani ponuditelj dužan je urediti i opremiti dodijeljeni mu prostor vlastitim sredstvima i dovesti ga u funkciju, te ishoditi svu potrebnu dokumentaciju za dobivanje minimalno tehničkih uvjeta za onaj prostor za koji je to potrebno.

Odabrani ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja poziva, zaključiti Ugovor o zakupu i preuzeti dodijeljeni mu prostor, u suprotnom smatrat će se da je
odustao od Ugovora o zakupu.

Trogir Holding d. o. o. pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja i odgovornosti prema natjecateljima.

Poslijednja izmjena dana Četvrtak, 11 Prosinac 2014 10:03
HomeDOGAĐAJITrogir bira najboljeg sportaša Top of Page
Izbor izgleda portala

Izaberite boju portala